Santa Clara United Methodist Church
  • Santa Clara, CA, USA